Slogan Thể Thao Tốc Độ

Slogan Thể Thao Tốc Độ-Cungtuy

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành pô đi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì…
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

(Phỏng theo bài thơ Lương Châu Từ của Vương Hàn)

Lương Châu Từ-Vương Hàn

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.